حسین زنده دل

حسین زنده دل

برنامه نویس وب، اندروید، ویندوز، متخصص در node.js ،react ،mongodb، فارغ التحصیل کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران