میرمحمد حسینی

میرمحمد حسینی

برنامه نویس وب، متخصص php ،laravel

برنامه نویس اندورید، ruby, AVR

طراح بردهای الکترونیکی و طراح گرافیک

کارشناسی مهندسی پزشکی – بیوالکتریک از دانشگاه آزاد